info@glassfoil.cz

Politika jakosti

Cestou k jak se prosadit na stále se rozvíjejícím trhu, čelit hrozbám konkurence a turbulentnímu podnikatelskému prostředí a především dokonale uspokojovat očekávání zákazníků je správné volba strategie společnosti. Proto se společnosti řídí systémem založeným na pěti základních pilířích:

Nuestras cinco políticas básicas

Orientace na zákazníka - být blízko zákazníkovi

V současné době k úspěchu nestačí pouze zaměření na snižování nákladů a moderní technologie, ale je nutné též posunout společnost blíž k zákazníkovi a zakomponovat ho do procesů společnosti. Prostředky jak tohoto dosáhnout jsou:

  • intenzivní komunikace se zákazníkem – organizování návštěv resp. porad se zákazníky ve firmě, zajímat se o jejich názory, přání a požadavky.
  • klást důraz na kvalitu zaměstnanců, jejich vystupování, ochotu a kvalifikaci
  • dostupnost služeb
  • informovat zákazníka, že jsme připraveni mu kdykoliv pomoci
Procesní přístup

Procesy představují ucelené aktivity, které obvykle vyžadují účast více činností a také zapojení více pracovníků. Každý proces má svůj vstup, výstup, strukturu a vazby uvnitř procesu. Hlavním přínosem orientace na procesní přístup je zejména:

  • procesní přístup přináší zaměření za příčiny vedoucí k výsledkům, nikoliv na důsledky
  • hodnocení procesů podporuje princip prevence nedostatků – nedostatky zjistíme již v průběhu procesu a nikoliv až na konci - na výstupu.
  • změny v procesech mohou zlepšit výstupy, omezit náročnost vstupů a nevedou ke zkratovitému myšlení.
Kontinuální zlepšování

Pro dosažení prosperity je nutné, aby byl iniciován vývoj a mobilizace aktivit společnosti, které povedou k realizaci změn a které přinesou žádoucí efekty. Cílem společnosti je vytvoření flexibilní společnosti schopné rychle a účinně reagovat na nové požadavky zákazníků a další změny podnikatelského prostředí. Jednotlivé zlepšovací aktivity lze rozdělit na:

  • Udržování vyžadující stabilizaci daného stavu nebo procesu a zabránění změnám k horšímu.
  • Zdokonalování aktivit zaměřené na změny, které vedou k vylepšení stanovených stavů procesů. Základními tezemi jsou především „Nic není tak dokonalé, aby se to nedalo zdokonalit“ a „Způsob jak dosáhnout velkých skoků, je dělat malé skoky vytrvale a každý den“.
  • Rozvojové aktivity vedoucí k hledání nových netradičních řešení, které překonávají současný stav. Důsledkem tohoto zlepšení je posun v jakosti výrobků, hospodárnosti a flexibilitě.
Trvale udržitelný rozvoj

Cílem společnosti je dosahovat smyslu své existence resp. činnosti prostředky, které jsou v souladu se zásadami teorie trvale udržitelného rozvoje. Jedná se zejména o zavádění takových systému, výrobků a poskytování služeb, které jsou šetrné k životnímu prostředí – využívají moderních technologií zaměřených na bezodpadová hospodářství, možnost recyklace použitých výrobků či používání alternativních zdrojů energií.

Práce s lidskými zdroji

Hlavním prvkem, který ovlivňuje jakost služeb, je lidský faktor. Vysoké míry jakosti dosahujeme především důrazem na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, maximální mírou identifikace zaměstnanců se společností prostřednictvím vhodných motivačních faktorů a jasnou definicí každého pracovního místa přesným stanovením pravomocí a odpovědnosti v oblasti jakosti v rozsahu příslušných působností a činností.

Nuestros productos y servicios son más que un simple negocio para nosotros, es nuestra pasión y misión. Estamos aquí para ayudarle a hacer realidad sus sueños y visiones. ¡Trabaja con nosotros y comprueba por ti mismo nuestra calidad y experiencia!